Registre de Catalans/es Residents a l’Exterior

registre

Per poder votar el 9N, els catalans i les catalanes residents a l’estranger de manera permanent han d’estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior que gestiona el Departament de la Presidència abans del 26 de setembre de 2014.

Les persones inscrites en l’esmentat Registre rebran una comunicació per informar-los com han de fer la presol·licitud de votació anticipada, que han d’adreçar a la Comissió de Control presencialment o per mitjà del correu electrònic ccontrol@gencat.cat, entre els dies 1 i 7 d’octubre. A la presol·licitud, la persona interessada ha de fer constar el lloc de votació escollit. La Comissió Control notificarà l’admissió o la inadmissió d’aquestes presol·licituds fins al 9 d’octubre.

La sol·licitud de vot anticipat per dipòsit es formalitza en el moment de dipositar el vot, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat.

Els catalans i les catalanes residents a l’estranger de manera permanent poden votar de manera anticipada per dipòsit, en els punts habilitats a l’estranger, en el període comprès entre els dies 20 i 25 d’octubre. També podran votar a Catalunya, a la seu de la Comissió de Control, al carrer de la Tapineria, núm. 10, de Barcelona, durant el mateix període.

 

Les persones residents a Catalunya que es trobi temporalment a l’estranger poden votar de manera anticipada per dipòsit, en els punts habilitats a l’estranger per a la votació anticipada, en el període comprès entre els dies 20 i 25 d’octubre de 2014.

Per poder votar de manera anticipada per dipòsit fora de Catalunya és necessari que els residents a Catalunya que es trobin temporalment a l’estranger facin una presol·licitud adreçada a la Comissió de Control presencialment o per mitjà del correu electrònic ccontrol@gencat.cat, entre l’1 i el 7 d’octubre. A la presol·licitud, la persona interessada ha de fer constar el lloc de votació escollit.

Més informació:
Article 25 de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Article 12 de les regles específiques.

 

PROCEDIMENT PEL REGISTRE:

Per tal de poder ser inscrit al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior cal omplir el formulari web de sol·licitud que trobareu en aquest enllaç. Després l’haureu d’imprimir i enviar junt amb els documents requerits.

Atès que les dades que consten en aquest formulari han de coincidir amb aquelles que consten a la documentació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud, us convé disposar d’aquesta documentació abans de començar el tràmit.

A continuació podeu consultar la documentació requerida i com aconseguir-la, així com informació detallada del procediment d’inscripció:

exteriors3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s